Schedule Feast of Ascension

Tomorrow is the Feast of Ascension Day.
We will celebrate on Mt. of Olives, at the Chapel of Ascension according to the following schedule:

Wednesday May 24:
13.45 departure from the Armenian Convent
14.15 arrival at the Mount of Olives
14.30 Liturgy of cleansing, blessing and dedication of the site
16.10 Vespers for Ascension Day
18.00 dinner
19.00 Liturgy of the Eve of Ascension
22.00 return to Armenian Convent

Thursday May 25
6.45 departure from the Armenian Convent
7.15 Solemn Entrance of His Beatitude the Patriarch, and Episcopal Divine Liturgy
11.00 return to the Armenian Convent

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՆԻ
24-25 ՄԱՅԻՍ, 2017

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 24 ՄԱՅԻՍ, 2017

Կէսօրէ ետք 1:30-ին Զանգահարում։
Կէսօրէ ետք 1:45-ին Մեկնում։
Կէսօրէ ետք 2:15-ին Մուտք եւ Սրբատեղիի այցելութիւն:
Կէսօրէ ետք 2:30-ին «Պղծեալ Տաճարի» արարողութիւն։
Երեկոյեան 4:10-ին Երեկոյեան Ժամերգութիւն եւ Նախատօնակ:
Երեկոյեան 6:00-ին Ընթրիք։
Երեկոյեան 7:00-ին Հսկում, Գիշերային եւ Առաւօտեան Ժամերգութիւն:
Գիշերուան 10:00-ին Վերադարձ։

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 25 ՄԱՅԻՍ, 2017

Առաւօտեան 6:30-ին Զանգահարում։
Առաւօտեան 6:45-ին Մեկնում։
Առաւօտեան 7:15-ին Հանդիսաւոր մուտք, Եպիսկոպոսական Պատարագ, Հայրապետական Մաղթանք եւ ապա Անդաստան։
Առաւօտեան 11:00-ին Վերադարձ։

14116629259_117f6432a9_b14116622259_a03449bd3c_b