Schedule Feast of Ascension

14116612609_a56fa4793e_b

Tomorrow is the Feast of Ascension Day. We will celebrate on Mt. of Olives, at the Chapel of Ascension according to the following schedule: Wednesday May 24: 13.45 departure from the Armenian Convent 14.15 arrival at the Mount of Olives 14.30 Liturgy of cleansing, blessing and dedication of the site Continue Reading →

Student Applications for the Theological Seminary

S.Falk-7630

The Theological Seminary of the Armenian Patriarchate of Jerusalem is accepting student applications: ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2017-2018 ուսումնական տարվա Երուսաղեմի Ժառանգավորաց Վարժարան եւ Ընծայարան կարող են դիմել 15 տարեկանը լրացած հայորդիներ, ովքեր ունեն միջին, ավագ, եւ ավելի բարձր կրթություն: Դիմորդները Երուսաղեմի Ժառանգավորաց Վարժարան եւ Ընծայարան ընդունվելու համար հանձնում են քննություն հետեւյալ առարկաններից. Continue Reading →